Skip to content

Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 09/30/2023

 

1. Úvod

 • 1.1 Prehľad webových stránok: Vitajte na stránke quantumaitradingapp.org (ďalej len „stránka“). Náš hlavný kontakt je na adrese [email protected].
 • 1.2 Ponuky: Poskytujeme podrobnosti o obchodných platformách tretích strán („platformy tretích strán“) a súvisiacich službách („služby“).
 • 1.3 Používateľská zmluva: Prístupom na naše stránky a služby prijímate tieto Podmienky používania (ďalej len „Podmienky“). Ak s ktoroukoľvek časťou nesúhlasíte, nepoužívajte našu platformu.
 • 1.4 Ochrana osobných údajov: Naše zásady ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok. Súhlasom vyjadrujete aj súhlas s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

2. Oprávnenosť

 • 2.1 Kritériá:
  • 2.1.1 Požiadavka veku: Používatelia musia mať minimálne 18 rokov.
  • 2.1.2 Právna spôsobilosť: Používatelia musia byť oprávnení a spôsobilí dodržiavať tieto podmienky.
  • 2.1.3 Právne obmedzenia: Používatelia nesmú byť právne obmedzení na našich stránkach a službách miestnymi zákonmi.

3. Oblasti s obmedzeným prístupom

 • 3.1 Obmedzenia: Prístup k našim stránkam a službám môže byť na určitých územiach alebo pre určitých používateľov obmedzený z právnych dôvodov alebo z dôvodov riadenia rizík.
 • 3.2 Regionálne aspekty: Ak sa nachádzate na niektorom z obmedzených území, naše služby môžu byť nedostupné alebo zablokované.

4. Zakázané činnosti

 • 4.1 Správanie používateľa: Počas používania našich stránok a služieb:
  • 4.1.1 Rešpektovanie práv: Neporušujte žiadne práva vrátane práv duševného vlastníctva, súkromia alebo iných.
  • 4.1.2 Obmedzenia obsahu: Nepoužívajte škodlivý, hanlivý, rasistický alebo nevhodný obsah.
  • 4.1.3 Softvérové obmedzenia: Vyhnite sa vírusom alebo škodlivému softvéru.
  • 4.1.4 Dodržiavanie právnych predpisov: Neporušujte žiadne zákony.
  • 4.1.5 Rešpektovanie používateľa: Uistite sa, že neporušujete práva ostatných Používateľov na využívanie stránok alebo služieb.

5. Duševné vlastníctvo

 • 5.1 Vlastníctvo: Všetok obsah vrátane textu, grafiky a loga na našich stránkach patrí nám alebo našim poskytovateľom licencií a je chránený zákonmi o duševnom vlastníctve.
 • 5.2 Práva používateľa: Používanie našich stránok a služieb vám neposkytuje žiadne práva na naše duševné vlastníctvo ani na duševné vlastníctvo tretích strán.

6. Obmedzenia

 • 6.1 Poskytovanie služieb: Naše stránky a služby poskytujeme „tak, ako sú“ a „ako sú k dispozícii“. Nemôžeme zaručiť úplnú presnosť, spoľahlivosť alebo dostupnosť.
 • 6.2 Zodpovednosť: 6.2.2. Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane nepriamej alebo následnej škody, spôsobenú používaním našich stránok alebo služieb.

7. Zapojenie tretích strán

 • 7.1 Externý obsah/služby: Naše služby môžu obsahovať obsah alebo služby tretích strán. Nekontrolujeme ich, neschvaľujeme ich a ani za ne nenesieme zodpovednosť.

8. Externé odkazy

 • 8.1 Odkazy na webové stránky: Môžeme ponúkať odkazy na webové stránky tretích strán. Sú určené pre vaše pohodlie a my nenesieme zodpovednosť za ich obsah alebo zdroje.

9. Aktualizácie podmienok

 • 9.1 Zmeny: 9.1. tieto podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť a používateľov o tom budeme informovať aktualizáciou tejto stránky.
 • 9.2 Preskúmanie: Pravidelne kontrolujte tieto podmienky, či nedošlo k ich zmenám. Nové podmienky nadobúdajú platnosť po zverejnení.

10. Ukončenie

 • 10.1 Prístup: Ak porušíte tieto Podmienky, môžeme pozastaviť alebo ukončiť váš prístup bez predchádzajúceho upozornenia.

11. Právny rámec

 • 11.1 Rozhodné právo: Tieto podmienky sa riadia zákonmi jurisdikcie našej spoločnosti.
 • 11.2 Právomoc: V prípade akýchkoľvek sporov súhlasíte s príslušnosťou súdov v mieste sídla našej spoločnosti.

12. Kontakt

 • 12.1 Dotazy: V prípade otázok týkajúcich sa týchto podmienok sa obráťte na [email protected].

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X